De provincie Noord-Holland organiseert dit jaar voor het eerst een driedaagse Hackathon Natuurinclusieve Landbouw: Boer & Business in Balans; natuurlijk doen we het samen!. Het doel van deze Hackathon is om in teams van experts, studenten, wetenschappers, techneuten etc. samen praktische, innovatieve en natuurinclusieve oplossingen te vinden voor problemen van agrariërs.

 

Casus 7: Student Siem wil een toekomstbeeld van zijn onderzoek over een gesloten kringloop op Texel.

De manier waarop de landbouw nu is georganiseerd is vooral gericht op kostenverlaging en productieverhoging, zegt de minister. “Dit is in Nederland ten koste gegaan van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap.” De oplossing die de minister van landbouw, Carola Schouten, voor ogen heeft is kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw wordt niet gestreefd naar een maximale productie, maar naar een optimale productie met gebruik van eigen resources.

Het sluiten van kringlopen is voor alle boeren in Nederland een enorme uitdaging. Er dreigt een enorm tekort aan grondstoffen te ontstaan. Het is dus van belang dat alles dat van het land af komt ook zoveel mogelijk weer terugvloeit. Daarnaast wordt de maatschappelijke druk op de landbouwsector steeds verder opgevoerd. Dierenwelzijn en biodiversiteit worden in deze discussie vaak genoemd, maar ook het aandeel van de landbouwsector op de klimaatverandering is een aandachtspunt. Met kringlooplandbouw zou de uitstoot van broeikasgassen en verbruik van energie voor de landbouw mogelijk gereduceerd kunnen worden.

Specifiek voor Texel heeft Siem in kaart gebracht hoeveel mineralen er op het eiland worden aan- en afgevoerd. Maar hoe kunnen die stromen en de eigen resources van het eiland beter in een kringloop benut worden? Om de kringloop verder te sluiten heeft Siem allerlei creatieve manieren bedacht om de input naar het eiland te verlagen en benutting van eigen resources te verhogen. Hij heeft daar verschillende ideeën bij om dat te doen:

 • Eigen teelt van krachtvoeders (eventueel in samenwerking met een akkerbouwer)
 • Efficiënter gebruik van reststromen uit zowel de akkerbouw als de menselijke consumptie
 • Mest opwaarderen tot Bokashi met ruigte uit natuurgebieden
 • Na weiden van akkerbouwgewassen door bijvoorbeeld lammeren om ze na het spenen klaar te krijgen voor de slacht
 • Principes Imke de Boer

Zorgen voor een duurzame sector. Dit is een heel breed begrip, maar Siem bedoelt hiermee concreet:

 • Een volhoudbare manier van boeren waar de volgende generatie mee verder kan
 • Goed bodembeheer, zonder de bodem uit te putten
 • Verhogen van de biodiversiteit
 • Een bijdrage leveren aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen
 • Meer draagvlak en begrip creëren voor onze mooie sector
 • Een rendabel verdienmodel voor agrarische bedrijven

Uitdaging hackteam

Visualiseer een verleidelijk Texels toekomstbeeld, waarin zijn denkrichtingen en onderzoeksresultaten voor een gesloten kringloop op Texel worden verwerkt.

Hackathon – Boer en Business in Balans – bijwonen?

Wil jij de boer meehelpen met het oplossen van zijn casus, geef je dan hier op.

Meer informatie en theorie achter kringlooplandbouw: