De Noorderhoeve is een zorg- en leerboerderij, geïnspireerd door de antroposofie, waar groente en fruit, zuivel, vlees en eieren worden geproduceerd op biologisch-dynamische wijze.

Ik wil de wereld rijker maken

“Antroposofie betekent hier aandacht hebben voor het geheel: voor lichaam, ziel, geest én voor de manier van leven. Biologisch-dynamisch betekent voedselproductie dat is verbonden met de natuur, inclusief de energie vanuit de kosmos. Alles is in samenhang. De vitaliteit van mensen, planten, dieren en de aarde staan hier voorop”, vertelt Dirk Osinga, die inmiddels 35 jaar verbonden is aan de maatschap van zes mensen en verantwoordelijk is voor de natuurinclusieve landbouw op de Noorderhoeve.

Het bedrijf ligt op de overgang van de Schoorlse duinen en de achterliggende polders. Een bos met boomsingels en weilanden met een waterpoel maken onderdeel uit van het agrarisch bedrijf. Het grasland wordt beheerd als schraal hooiland en weidevogelgrasland. “Het is goed dat het begraasd wordt”, merkt Dirk op. “De koe heeft al duizenden jaren een centrale rol gespeeld in de landbouw, omdat ze mest produceert en daarmee de bodem vruchtbaarder maakt. Hier eet de koe van alles uit het kruidenrijke grasland en maakt daar gezonde mest van.”

“De weilanden zijn omdijkt en worden in het voorjaar plasdras gezet: een paradijs voor de weidevogels. Bij extreem veel regen kan het gebied ook voor waterberging worden gebruikt”, vervolgt Dirk. “Het is zo aangelegd dat er hogere en lagere stukken zijn, waardoor je diversiteit creëert en de dieren kunnen vluchten naar droge stukken als er water op het land wordt gezet.”

Er zijn veel natuurvriendelijke oevers aangelegd, met flauwe, langzaam aflopende taluds. Er leven volgens Dirk veel verschillende dieren in die oevers. “Bovendien wordt het water gereinigd door de vele water- en oeverplanten en houden we het water langer vast. Elk jaar, laat in het seizoen, maaien we stroken van vijftig meter en laten we vijftig meter staan. Volgend jaar doen we het andersom. Zo blijven er overwintering plekken voor kwetsbare planten en dieren. Het maaisel composteren we en na een jaar rijden we dat weer uit over de landerijen. Alles is gericht op het creëren van meer biodiversiteit. Zelfs de pootafdrukken van de koeien in de oevers geven daar impulsen aan.”

Dirk vertelt hoe ze in de loop der tijd steeds meer weidevogels hebben gekregen, mede door het vossenraster. Daarnaast komen er graspiepers, gele kwikstaarten, lepelaars, kluten, plevieren, berg-, krak-, kuif- en slobeenden voor. “En we genieten in de zomer van de kikkerconcerten.”

“Ons ideaal met de Noorderhoeve is om een stukje van de wereld zo in te richten dat het compleet en ‘heel’ is. Een plek waar mensen met een ondersteunings- of leervraag kunnen participeren en die blijdschap en betekenis geven in het leven. De biologisch-dynamische landbouw zorgt bovendien voor gezonde voeding, waar de mens kracht uit haalt. De kwaliteit van de voeding is afhankelijk van het samenspel van natuurkrachten, van het hele ecosysteem.” Dirk laat zien hoe natuur de basis kan zijn van een agrarische bedrijfsvoering. “De mens is onderdeel van de natuur”, stelt hij. “Maar het menselijk handelen kan zich ook tegen de natuur keren. Dat zie je op veel plekken in de huidige landbouw. Ik leer van de natuur. Het bepaalt wat ik doe en inspireert me.

Meer van dit soort prachtige verhalen kun je lezen in het boek ‘Natuur op eigen kracht’, te bestellen op www.natuuropeigenland.nl

tekst: Josefien Oude Munnink
fotografie: Amke