Inmiddels hebben we bij Groen Kapitaal zo’n 70 ‘groene’ initiatieven in meer of mindere mate weten te helpen om de biodiversiteit binnen Noord-Holland te vergroten.

 

Soms met netwerk en inhoudelijke kennis, maar ook door middel van het wegwijs maken in subsidieland en meedenken in het realiseren van een bepaalde visie. Een transitie naar meer biodiversiteit heeft goeie voorbeelden nodig en samen met ‘onze’ initiatieven werken we daar hard aan. Één van die initiatieven is Pluktuin van Geesje, gerund door Yoram en Sarai. Dit initiatief lichten we vandaag uit om als inspiratie te bieden wat er met hard werk, hulp en doorzettingsvermogen bereikt kan worden.

Pluktuin van Geesje

Pluktuin van Geesje bestaat uit 2 hectare boomgaard gecombineerd met kleinfruit. Tussen de bomenrijen worden stroken begraasd door schapen of gebruikt voor de teelt van groenten, bloemen en voedergewassen. Er worden varkens gehouden voor grondbewerking en verwerking van reststromen. Rondom de tuin is een zeer gevarieerde windsingel aangeplant, met voornamelijk inheemse soorten, waarvan geoogst kan worden voor verwerking.

Sarai: ’We werken volgens de volgende principes: Kringlooplandbouw, natuurinclusief, regeneratieve boslandbouw, strokenteelt tussen bomenrijen, gecontroleerde bosbeweiding, meerjarige gewassen, permanente bodembedekking, geen gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, niet-kerende grondbewerking, verhogen van de biodiversiteit, zo min mogelijk fossiele brandstof, eigen voedergewassen, transport bestellingen en reststromen met elektrische bakfiets.’


Wat is jullie product?

 • Pluktuin
 • Zorg leveren
 • Educatie naar burgers
 • Biodiversiteit verhogen
 • Circulair ondernemen met korte ketens (zwammen/koffie)
 • Innovatief ondernemen
 • Recreatieve meerwaarde
 • Gemeenschappelijk belang van het gehele gebied
 • Sociale impact
 • Eerlijk, gezond en lokaal geproduceerd voedsel

 

Vrijwilligers

Ruim 40 vrijwilligers zijn betrokken bij de opbouw van Pluktuin van Geesje. In december 2018 deden we een oproep in ons netwerk wie zou willen helpen bij de opbouw van de pluktuin. Vrij snel groeide het aantal vrijwilligers door het enthousiasme van de vrijwilligers die er vanaf het begin bij betrokken zijn. Voor de aanplant en daarmee de start van dit initiatief zijn de vrijwilligers essentieel. Vrijwilligers en stagiaires worden in staat gesteld om mee te werken en/of eigen projecten te realiseren op de pluktuin. Op de pluktuin wordt niet alleen gewerkt met vaste vrijwilligers op vaste dagen maar ook veel met vrijwilligers die hun eigen momenten kiezen en vrijwilligers die zo nu en dan komen helpen. Iedereen is welkom om te helpen de pluktuin verder te ontwikkelen en deze inzet wordt zeer gewaardeerd. Er zijn altijd volop mogelijkheden om bij te dragen. We zijn als vrijwilligersgroep verbonden aan Landschap Noord-Holland.

Inclusie

Op de pluktuin maken we gebruik van de kwaliteiten van onze diverse samenleving. Er komt wekelijks een groep jongeren van het speciaal onderwijs die een groepsstage volgen. We hebben onze tweede stagiaire die meewerkt op de pluktuin en we werken met vrijwilligers. We zetten momenteel educatie voor scholen op via Boerderij Educatie Nederland. Onlangs hebben we het trainingscertificaat behaald om als gecertificeerd educatieboer les te kunnen geven.

We zijn bezig met het opzetten van een oesterzwammenkwekerij, hierbij wordt koffieprut opgehaald bij diverse biologische horeca met een elektrische bakfiets. Het doel is om een kringloop te sluiten: koffieprut ophalen en oesterzwammen leveren. Je mengt koffieprut en houtzaagsel als basis voor de zwammenteelt. Het restproduct heet champost en kan als bemesting gebruikt worden. Diverse partijen en vrijwilligers zijn betrokken bij het project voor de technische en de logistieke uitvoering.

Er is een beeldentuin gemaakt door kinderen vanuit Artiance, centrum voor de kunsten. We organiseren samen met een kok tuindiners met producten van eigen tuin. We leveren via Buurderij Alkmaar, mensen bestellen via het platform Boeren en Buren rechtstreeks bij ons. Op het afhaalpunt wordt gewerkt met vrijwilligers voor de uitgifte. Reststromen van de Ekoplaza en de Odin worden opgehaald en gevoerd aan onze varkens. Op het Platform Groen Kapitaal van provincie Noord-Holland wordt ons initiatief gepresenteerd. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland noemt ons op hun partnerkaart. We staan op de website van natuurinclusieve initiatieven. Pluktuin van Geesje wordt op diverse websites aangeraden om te bezoeken. We worden gesteund door diverse fondsen, hierdoor hebben we geen lening.

We werken samen met Heliomare College, Clusius College, Warmonderhof, Boerderijeducatie HN, Buurderij Alkmaar, Ekoplaza Alkmaar, Odin Alkmaar, diverse horeca Alkmaar, Voedsaam, imkerij Weerlanerpolder, Karavaan, Artiance, Scorlewald, Kop-Zorg, MEE & de Wering, Raphaëlstichting, Varkens in Nood, Landschap Noord-Holland, recreatieschap Geestmerambacht, Iona-Stichting, Climate Cleanup, Groen Kapitaal, Natuur en Milieufederatie NH, Innovatieraad Alkmaar.

Zorgplek

Doordat we zorg integreren in het bedrijf komen mensen met een zorgvraag in aanraking met werk, gezonde voeding en de recreanten. Zo ontstaat er meer sociale cohesie. We werken samen met een antroposofische zorginstelling en drie reguliere zorginstellingen. Momenteel zijn er 4 mensen met een zorgvraag 1 dag in de week aan het werk en een groepsstage met begeleider.

Onderzoek

We zijn actief CO2 uit de atmosfeer aan het halen en leggen koolstof vast in de bodem en de gewassen. Dit proces onderzoeken we, zodat boeren in de toekomst een vergoeding kunnen krijgen voor de koolstof die ze vastleggen. Een bijdrage aan het oplossen van het CO2-probleem. We doen dit onderzoek in samenwerking met Climate Cleanup en schakelen hiervoor een onafhankelijke onderzoeker in. We hebben een subsidie ontvangen om dit onderzoek te kunnen doen.

Zichtbaarheid

Elk jaar is er meer geoogst en waren er meer bezoekers. Opvallend is de grote groep mensen die van ver komt voor een recreatief bezoek aan de pluktuin. Onze website, Instagram en Facebook worden goed bezocht. Het aantal ‘volgers’ groeit. Via zoekmachines zijn we in 2021 zo’n 20.000 keer gevonden en we zijn 25.000 keer weergegeven via Maps. Meerdere keren heeft Pluktuin van Geesje in de krant gestaan. Sarai: ‘We merken dat de recreanten vol bewondering zijn over de ontwikkelingen. Leuke kennismakingen ontstaan en hebben vaak een vervolg in de vorm van het helpen als vrijwilliger of het terugkomen om nog meer te plukken.’

Tuindiners

Sarai en Yoram organiseren samen met Ilse vier tuindiners op Pluktuin van Geesje. Op zaterdag 9 juli, 23 juli, 20 augustus en 10 september ben je welkom om de zomer te vieren. Reserveren kan via: contact@voedsaam.nl

Wat zijn de leerlessen?

 • Je kunt niet alles in één jaar opzetten, als je iets goed wilt doen moet je er de tijd voor nemen.
 • Er is veel enthousiasme en bereidheid om mee te helpen voor iets (moois) met een goed verhaal.
 • Vrijwilligers zijn essentieel voor de start en het voortzetten van ons initiatief.
 • Samenwerking met andere partijen zorgt voor meer draagkracht.

Wat zijn de succesfactoren?

 • Maatschappelijk draagvlak is groot.
 • Werken met aandacht.
 • De pluktuin is meer dan een plek om te oogsten, het is een helende werkomgeving.
 • Deze manier van landbouw en werken heeft de toekomst.
 • We hebben een groot netwerk opgebouwd.
 • Fondsen die financieel steunen.

Doelen

 • Meer maatschappelijk bewustzijn creëren omtrent voedselvoorziening en biodiversiteit.
 • Een plek bieden voor mensen om te kunnen genieten van de boomgaard en de schapen en varkens die er lopen.
 • Een helende werkplek te creëren.
 • Een bloeiende plek waar kunstzinnige workshops, buiten exposities, akoestische muziek onder de bomen en andere activiteiten kunnen plaatsvinden.
 • Het recreatieschap versterken met toerisme en recreatie in dit gebied.
 • Een bijdrage leveren aan de natuur-, cultuur- en landschapsbeleving van het recreatiegebied.
 • Met onze onderneming stad en land (mensen uit de stad en landbouw) dichter bij elkaar brengen.
 • Studenten in de landbouw en onderzoekers een plek bieden waar veel te onderzoeken valt.
 • We streven ernaar om ons volledige inkomen in de nabije toekomst uit de onderneming te halen.
Foto’s en tekst: Rogier Reker