GreenBASE: Samen werken aan een kleurrijker Haarlemmermeer

In de Haarlemmermeer loopt een project om de landbouw en biodiversiteit te versterken om tot een kleurrijker Haarlemmermeer te komen. Het project heet GreenBASE, waar gewerkt wordt met verschillende partijen en zes akkerbouwers. De basis van GreenBASE ligt in maatregelen in Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven. Deze vier elementen zijn aangepakt en het effect op biodiversiteit zal worden gemonitord.

Blog GreenBase OORgineel 1

De basis van GreenBASE

De vier elementen van GreenBASE worden op verschillende manieren aangepakt. Door aangepast bermbeheer langs de Kaagweg en Lisserweg wordt verschraling gestimuleerd. Dit resulteert op den duur in een grotere biodiversiteit van bloeiende kruiden, met minder ongewenste soorten als brandnetel en distels. Op de percelen van de zes deelnemende akkerbouwers zijn akkerranden ingezaaid met bloemen. Deze akkerranden bieden eten en schuilplaats voor bestuivers en nuttige insecten. Nuttige insecten kunnen bijvoorbeeld lieveheersbeestjes zijn die bladluizen eten. Akkerranden bieden dus niet alleen een mooier landschap, maar ook ruimte voor nuttige natuur!

Blog GreenBase Blog GreenBase OORgineel 2

In de toekomst zullen sloten ook aangepakt worden, o.a. door het creëren van natuurvriendelijke oevers. Hierbij is de werking ook nuttig voor zowel de biodiversiteit als voor de landbouw. Het verbetert de waterkwaliteit en ecologisch functioneren, en gaat afkalving van de sloten tegen.

Blog GreenBase Blog GreenBase OORgineel 3

Op de erven van de zes deelnemende akkerbouwers zijn bedrijfsplannen gemaakt en uitgevoerd om de erven te vergroenen. Het letterlijk vergroenen is gedaan door meer struweel en bloemen te planten, maar ook zijn vleermuiskasten geplaatst. Daarnaast komen op geschikte plekken torenvalkkasten en uilenkasten. Struweel en bloemen bieden voedsel en bescherming voor insecten en vogels. Vleermuizen helpen de akkerbouwer bij het eten van vliegen, en torenvalken en kerkuilen eten muizen.

Start monitoring vlinders en planten

Om de effecten van de genoemde maatregelen in beeld te brengen, is monitoring van soorten een belangrijk onderdeel van het project. We kijken naar planten, vlinders, bijen en hommels, vogels en natuurlijke vijanden. De laatste groep is divers, zoals zweefvliegen, waarvan de larven bladluis bestrijden of loopkevers die jagen op rupsen, slakken en dergelijken. De monitoring gaat 30 augustus van start met vrijwilligers van het NMCX. Hiervoor zoeken we nog meer vrijwilligers, waar je echt geen expert in flora of fauna voor hoeft te zijn (maar mag wel)! Samen met een expert kijken we in een groepje naar enkele erven en een stuk berm met aangepast beheer. Voor meer informatie over helpen bij de monitoring neem contact op met Dieuwertje Botman-Almeida van het NMCX. (dieuwertje.almeida@nmcx.nl)

Meer informatie over het GreenBASE project: Adriaan Guldemond

Meer informatie over monitoring en studenten: Maaike de Graaf

Samenwerking Haarlemmermeer

Om tot een versterking van landbouw en biodiversiteit te komen, is er binnen GreenBASE een samenwerking tussen verschillende partijen. Dit zijn LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, provincie Noord-Holland (via Groen Kapitaal), Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Haarlemmermeer, NMCX Centrum voor Duurzaamheid, Bayer via Bayer Forward Farming, en zes akkerbouwers. Kennis- en adviesbureau CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) begeleidt en ondersteunt het proces.

Blog GreenBase Blog GreenBase OORgineel 4

Artikel over Greenbase