Wat is de Groen Kapitaal boerderij?

 

Centrum voor innovatie en samenwerking

 

De Groen Kapitaal Boerderij is een centrum voor groene grondgebonden innovatie en samenwerking. Een plek waar ondernemers, studenten, onderzoekers, ambtenaren, belangenbehartigers en inwoners samen werken aan de toekomst. De enorme uitdagingen op het gebied van met name biodiversiteit, circulaire economie, landbouw, energievoorziening en klimaatadaptatie hebben ten eerste een grote impact op het gebruik van grond en zijn daarnaast zo omvangrijk en complex dat deze alleen door intensieve samenwerking gerealiseerd kunnen worden. De oplossingen voor de uitdagingen bestaan nog niet en moeten nog worden uitgevonden of bestaande innovaties moeten nog worden doorontwikkeld en uitgerold.

Maximaal faciliteren

De overheid en zeker een regionale overheid als Provincie Noord-Holland heeft de positie, de bestuurskracht, de financiële kracht en het netwerk om processen die leiden tot duurzame oplossingen in de vijf genoemde beleidsvelden maximaal te faciliteren. Naast onze bestaande instrumenten als subsidies en wet- en regelgeving kunnen we ook optreden als risicodrager, aanjager en facilitator van experimenteerruimte.
Overheden en semioverheden hebben veel grond in hun bezit en kunnen deze gronden inzetten voor experimenten. Daarnaast heeft de overheid het mandaat op wet- en regelgeving en kunnen daardoor ook regelluwe zones aanwijzen.

Locatie

Met dit in het achterhoofd is gezocht naar een goede locatie. Er is in eerste instantie gekeken naar plekken waar PNH een belangrijke grondpositie heeft. Redelijk snel kwam recreatiegebied Geestmerambacht in beeld. Dit had een aantal redenen. Ten eerste lopen in dit gebied al een aantal initiatieven van PNH, te weten voedselbos De Groene Oase en het EU Life Environment project Grass2Grit. Daarnaast was PNH al geruime tijd in onderhandeling met recreatiegebied Geestmerambacht (GAB) met betrekking tot uittreding. Het vooruitzicht om met PNH samen te werken aan de ontwikkeling en de exploitatie van de Groen Kapitaal Boerderij heeft zeer waarschijnlijk als katalysator gewerkt. Sterker nog, het is als zodanig opgenomen in de uittredingsdocumenten.
De gronden die nu nog in bezit zijn van PNH gaan naar GAB. GAB ziet het gebruik van zijn grondgebied voor andere maatschappelijke doeleinden naast de recreatieve als interessant en zelfs gewenst om de exploitatie van het gebied nu en in de toekomst rendabel te houden.

Deze pilots zijn nieuwe ontwikkelingen (vanuit de markt) die op een innovatieve manier biodiversiteit combineren met overige aspecten van een circulaire economie (zoals bijvoorbeeld landbouw, economie, infrastructuur en leefomgeving). Deze pilots hebben biodiversiteit als belangrijkste thema, verder focust de GKb zich hiernaast op de thema’s educatie, circulaire economie (hergebruik) en maatschappelijke functies.

Hoe is het idee van de Groen Kapitaal boerderij ontstaan?

Ten eerste is het idee een product van al mijn ervaringen in dienst van Provincie Noord-Holland, maar is het ook van mijn opleiding als landbouwingenieur. Als lobbyist in Brussel voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn de puzzelstukjes voor mij op zijn plek gelegd. In Brussel snakken ze naar goede projecten die toekomstgericht zijn en waar de verschillende verkokerde beleidsvelden worden verbonden. Door de Brusselse structuur wordt er vooral over het zogenaamde de-siloing, zoals het integraal werken wordt genoemd, gepraat. Brussel gaat met name over regionaal beleid en de provincies ook. Deze twee overheden hebben elkaar schreeuwend hard nodig. De Groen Kapitaal Boerderij helpt op regionaal niveau Europees beleid realiseren. Zo groot is de EU, je achtertuin is Europa, het project op 2 ha landbouwgrond is Europa. Europa klein maken heet dat. Inwoners snappen dat. Het geeft ze handelingsperspectief, ze kunnen echt meedoen om iets te doen aan al die grote onheilsboodschappen, zoals stervende bijen, plasticsoep, etc.

Wat is het doel van de Groen Kapitaal boerderij?

Het faciliteren van grondgebonden, (projecten die m2 nodig hebben) innovatieve projecten die de biodiversiteit van het gebied vergroten. Dit wordt gemeten vanaf een nulpunt. Hiervoor wordt uitgegaan van de huidige situatie zodat er inde toekomst gekeken kan worden of het een succes is geweest.
De provincie Noord-Holland wil de GKb inzetten als koploper, het zal een goed voorbeeld neerzetten en een hoge ambitie weergeven en moet de principes van een circulaire economie omarmen en realiseren. Hierbij zijn landbouw, economie, infrastructuur en leefomgeving belangrijke nevendoelstellingen.

De GKb zal zich focussen op grondgebonden innovaties, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het recreatiegebied biedt. Innovaties als; Grass2Grit fabriek, het voedselbos, tiny housing (tiny houses in combinatie met voedselbos)
Voor het recreatiegebied is het belangrijk dat het gebied een nieuwe doelgroep aan gaat spreken. Een zakelijke doelgroep, maar ook een educatieve/wetenschappelijke.

Het gebied moet een aantrekkelijke zakelijke omgeving worden. Om de gewenste zakelijke doelgroep voor het gebied aan te spreken. Dit wordt gedaan door de uitstraling en de sfeer van de projecten.
Verder zijn educatie en het opzetten van een (kennis)netwerk ook belangrijke pijlers. De ambitie is dat het gebied straks gaat functioneren als één geheel, waarbij pilots elkaar helpen en versterken. Hierin wil de GKb ook faciliteren, door de aanjager van dit netwerk te zijn en educatieve bezoeken mogelijk te maken. Educatie is een belangrijke pijler voor de verschillende partners, versterkt ook het ‘test’ aspect van de verschillende projecten. Mensen kunnen hier leren over nieuwe mogelijkheden of de nieuwe mogelijkheden hier uitproberen.

Hoe lang gaat het duren voordat wij er iets van zien?

Het voedselbos is er al, Grass2Grit komt in 2019 (begin 2020 werkende fabriek). Groen Kapitaal boerderij rond 2020 richting realisatie (aansluitend bij de transformatievisie van het recreatiegebied).

Wanneer is de pilot geslaagd?

Wanneer het gebied the place to be geworden is op het gebied van duurzame innovaties (biodiversiteit).

Wat merkt de burger van de Groene Kapitaal boerderij?

Een fysieke verandering in het recreatiegebied. In een ideale wereld levert het ook werkgelegenheid op en brengt het meer bezoekers naar de regio.

Zie hier een uitgebreide plattegrond van de Groen Kapitaal Boerderij.180701 Groen Kapitaal Boerderij 2.0

Voor vragen: Hillebrand Beuker, projectleider Provincie Noord-Holland mailto:breukerh@noord-holland.nl