Samen met partners een fijnmazig groen netwerk tot stand te brengen door te kijken naar overeenkomsten in wensen. Maar hoe dan?

 

Een stukje voorgeschiedenis.

Het begon in Heiloo waar de werkwijze GroenSpoor is ontwikkeld om tot “verlangenverstrengeling” te komen tussen groene wensen en andere opgaven. Dit leverde al mooie resultaten op, zoals een verbinding tussen de landgoederen Willibrordus (GGZ-terrein), Ter Coulster (particulier met agrarisch gebruik) en Nijenburg (Natuurmonumenten). De spannende vraag is: kan deze werkwijze ook bijdragen tot gezamenlijkheid rondom grotere regionale opgaven? De volgende stap hierin is de Groen Safari in regio Alkmaar.

Alle gemeenten binnen de regio Alkmaar zijn betrokken: Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest. De groene kansen zijn in kaart gebracht en daarnaast is er gezocht naar partners met groene wensen. De pilot is een invulling van de droom en visie van gedeputeerde Adnan Tekin om meer verbinding te organiseren en een koploper in kennis over Groen Kapitaal te zijn en te blijven.

GroenSporen in beeld gebracht

Er gaat in de regio Alkmaar veel gebeuren op gebied van wonen, energie en mobiliteit.
De vraag is hoe tegelijkertijd ook aandacht kan worden gegeven aan het belang van groen? Het doel van het proces GroenSpoor is om extra draagvlak voor natuur in de stad te creëren door organisaties en personen te betrekken bij het tot stand komen een fijnmazig – sociaal – natuurnetwerk.
Tijdens de eerste processtappen zijn vele “GroenSporen” in beeld gebracht. Het werkgebied was vooral het bebouwde gebied in de regio (de strandwal). Via deze regionale aanpak zijn de kansen voor grotere projecten (gemeente overstijgende verbindingen, grotere gebiedsopgaven in combinatie met andere gewenste ontwikkelingen) samen in beeld gebracht.

GroenSafari, wat gaan we doen?

Diverse regionale kansen die afgelopen maanden in beeld zijn gebracht worden in een GroenSafari op 31 januari nader bekeken. Een greep uit de onderwerpen die bekeken en besproken worden:
• Hoe kunnen de stations van Castricum en Heerhugowaard betere toegangspoorten worden voor het naastliggende groen?
• Hoe kan de woningbouwopgave tussen Castricum en Limmen en in Alkmaar in de Kanaalzone zo groen mogelijk worden ingevuld?
• Als we maatregelen moeten nemen in bestaande wijken voor duurzame energie en klimaatadaptatie, hoe pakken we dat dan aan in combinatie met aandacht voor de kansen van groen?
• Langs wegen en ook op bedrijventerreinen kan meer aandacht zijn voor bloeiende bermen in belang van onder andere insecten, wat is daar in de regio voor nodig?
• Kan de ontwikkeling van Geestmerambacht op gebied van recreatie en educatie gecombineerd worden met versterken van biodiversiteit door ruimte te bieden voor innovatieve grondgebonden Groen Kapitaal projecten?

De GroenSafari is bedoeld om als gemeenten onderling van elkaar te leren en samen te kijken welke regionale groene opgaven opgepakt kunnen gaan worden en welke rol de provincie daar zo nodig bij kan spelen. Er is ook aandacht voor successen die al zijn behaald, zoals het nieuwe voedselbos van de Stichting Groene Oase in Koedijk. Dat was provinciaal eigendom en is sinds kort onderdeel van recreatieschap Geestmerambacht. Recent won de Stichting de Groene Oase met dit project de hoofdprijs de “Gouden Roerdomp” op het Groen Kapitaal congres van de provincie.

Tot slot – of liever hoe verder?

Spannend blijft de vraag: nu er zoveel kansen in beeld zijn gebracht, hoe brengen we het samen verder? De vierde stap zal na 31 januari ingevuld moeten gaan worden.
De basis wordt gelegd tijdens de workshops in de GroenSafari.

Christian Braak, Portefeuillehouder Landelijk Gebied Regio Alkmaar: “Ik ben heel blij dat de Provincie en de Regio Alkmaar samen optrekken via GroenSpoor en nu in het organiseren van een GroenSafari. Als hiermee de kiem wordt gelegd voor een aantal mooie projecten en dit de start is van nog meer samenwerking in de regio op het gebied van natuur en landschap heeft het project wat mij betreft aan de doelstelling voldaan.”

Tekst: Dorien Kotterman, GroenSpoor

 

 

 

Sfeerimpressie van de GroenSafari

Na de rondrit van vandaag werden de deelnemers gevraagd om in meerdere brainstorms met elkaar te komen tot concrete afspraken over hoe nu verder. Over de uitkomst zullen wij uiteraard weer berichten.