Boeren adviseren over het verbeteren van de bodemkwaliteit. Meer kennis over een gezonde bodem zonder chemie en kunstmest, betekent meer biodiversiteit.

Een gezonde bodem

De bodem is de basis van het boerenbedrijf. Niet alleen om op te boeren, maar ook voor natuur en landschap op het bedrijf. Een gezonde bodem is bovendien de basis voor een stevig verdienmodel voor de landbouw. De kunst is om de bodem voor je te laten werken.

Kringloop en biodiversiteit

30% van alle biodiversiteit bevindt zich in de bovenste meter van de bodem. Dat bodemleven bestaat uit microflora (bacteriën en schimmels) en microfauna (aaltjes, mijten en wormen). Een goed en divers bodemleven zorgt voor de kringloop (opbouw en afbraak) van organische stoffen en nutriënten, en draagt bij aan een goede bodemkwaliteit. Ook weide- en akkervogels profiteren van een actief bodemleven.

Kennis duurzaam beheer

Sinds de introductie van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn we de bodem vergeten. We konden bodemschade verhullen door overmatig gebruik van hulpstoffen. Hierdoor is de kennis over een gezonde bodem bedroevend. Willen we echt een stap maken in duurzaam bodembeheer, dan is gerichte (praktijk)kennis voor boeren noodzakelijk.

Opleiden bodemcoaches

Water, Land & Dijken wil dat er bodemcoaches worden opgeleid, die bodem-APK’s bij haar leden uitvoeren. Hierbij wordt de bodemkwaliteit van het agrarisch bedrijf bekeken en geanalyseerd. De bodemcoach leert de ondernemer over de eigen bodem binnen de context van de eigen bedrijfsvoering. En adviseert en begeleidt de boer bij het nemen van maatregelen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Dit hebben we nog nodig

De startup fase is afgerond. Inmiddels is er subsidie ontvangen voor het opschalen van het initiatief, maar er wordt ook al samengewerkt met andere sectoren in de Noord-Hollandse landbouw. Opnieuw is daarvoor geld, kennis en veel enthousiaste boeren voor nodig.  

Initiatiefnemer
Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken
Contactpersoon
Janny Gerritsen
Locatie
Laag Holland