Het project GreenBASE, getrokken door CLM Onderzoek en Advies, werkt vanaf 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. Het project is verlengd tot en met 2020.

Stimuleren nuttige natuur

Bermen, akkerranden, sloten en erven bieden volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE: de basis voor een meer kleur in agrarisch Haarlemmermeer. Per bedrijf maken we een plan met de focus op erfbeplanting, nestkasten en akkerranden. De gemeente Haarlemmermeer gaat delen van bermen beheren, studenten en vrijwilligers via het NMCX monitoren welke soorten voorkomen. Met dit project werken we aan een natuurinclusieve landbouw.

Meer ruimte voor nuttige natuur is goed voor landbouw én biodiversiteit. Het helpt akkerbouwers bij het bestrijden van plagen op gewassen:

  • lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis
  • de torenvalk en kerkuil eten muizen
  • vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen

Deze nuttige soorten hebben op hun beurt voedsel en schuilplaatsen nodig:

  • insecten hebben bloemen nodig voor voedsel
  • vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats

En dat is weer goed voor de biodiversiteit. Een win-winsituatie.

Natuurlijke vijanden

De komende jaren gaat GreenBASE zich richten op de monitoring van bestuivers en natuurlijke vijanden in akkerranden en bermen. Denk daarbij aan zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, sluipwespen. Daarmee willen we vaststellen wat akkerranden én bermen kunnen bijdragen aan het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding van met name bladluizen in aardappels, bieten en granen. Zo kan een goed beheer van akkerranden en bermen met meer kruiden, voor akkerbouwers voordelen opleveren. En bovendien levert dit kleurrijker linten op voor de bewoners.

Samenwerking Haarlemmermeer

Zeven organisaties starten een samenwerking in de Haarlemmermeer voor meer kleur in het agrarisch gebied. Dit zijn zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer Forward Farming. Adviesbureau CLM begeleidt en ondersteunt het proces. Op deze manier dragen alle partijen bij aan de versterking van landbouw én biodiversiteit. En zijn een voorbeeld voor andere projecten in de provincie.

Update 25 juli:

Welke biodiversiteit komt er voor?

De afgelopen jaren is er naast de akkerranden, die via het Collectief Noord-Holland Zuid zijn aangelegd bij de akkerbouwers, ook extra erfbeplanting en nest- en schuilgelegenheid voor vogels, vleermuizen en wilde bijen via GreenBASE op de erven aangelegd.

Welke aansprekende soorten zijn waargenomen, waar natuurbeschermers warm van worden? Typische vogels van het erf zijn ringmus, huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil, waarvan de eerste drie op de Rode Lijst staan. Vlinders die in een akkerrand met veel klavers zijn aangetroffen waren: bruin blauwtje (Rode Lijst), icarusblauwtje en hooibeestje. Dit zijn karakteristieke soorten van een kruidenrijke vegetatie, die zich hier ook kunnen voortplanten. Onverwachte waarnemingen.

In een berm zijn soorten als duizendblad, wilde peen en zachte ooievaarsbek gevonden, die voedsel bieden aan allerlei wilde bijen, bestuivers en natuurlijke vijanden. Hier is ook het hooibeestje, een vlindersoort, waargenomen.

Dit hebben we nog nodig

Het project zit middenin de startup fase die is gefinancierd door de Provincie Noord-Holland. Om dit project op te schalen zijn geld, kennis en enthousiaste boeren nodig.  

Vervolg GreenBASE 2019-2020

GreenBASE loopt door tot en met 2020. De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en Bayer Crop Science maken het project, uitgevoerd door CLM, financieel mogelijk.

Lees en/of download het complete rapport GreenBASE 2017-2018 (pdf)

Nadere inlichtingen

Adriaan Guldemond, 0345-470721,

Initiatiefnemer
LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer Forward Farming. Adviesbureau CLM
Contactpersoon
Hillebrand Breuker
Locatie
Abbenes