50 kilometer bloemrijke akkerranden in de Haarlemmermeer

Collectief Noord-Holland Zuid start in 2019 een pilot waarin we onze mogelijke rol in een volgende fase van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) verkennen.
We onderzoeken hoe collectieven als sturende en bemiddelende organisatie in het GLB concrete doelen voor milieu en biodiversiteit kunnen bereiken. We hopen dat het mogelijk zal blijken een sterke vergroting van de biodiversiteit in het akkerland te realiseren met de toekomstige spelregels van het GLB.

De doelen van Groenraster Haarlemmermeer

Op dit moment realiseren leden van het collectief in het kader van het Agrarisch natuur en landschapsbeheer (Anlb) ongeveer 50 kilometer bloemrijke akkerranden in de Haarlemmermeer. De doelen hiervan zijn:

·       Het voorkomen van het uitspoelen van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het water (door bloemrijke randen langs de sloten te realiseren)
·       Reductie van gewasbeschermingsmiddelen doordat insecten uit de randen de ongewenst luizen opeten.
·       Het creëren van een goed biotoop voor insecten en akkervogels.

In het kader van de pilot wordt onderzocht of het mogelijk is om in het werkgebied een bepaald percentage van de akkers in te richten voor natuur. Om de effectiviteit voor de insecten te verhogen willen we deze stroken ‘koppelen’ aan andere typen ‘groene dooradering’, zoals bermen, taluds van wegen en spoorlijnen en oevers en aan vaste brongebieden zoals insect-vriendelijk ingerichte overhoekjes en erven.

Wat hebben we nodig?

Op dit moment zijn we geholpen met publiciteit om de aandacht te vestigen op het belang en de functie van bloemrijke akkerranden. In het voorjaar willen we ook aan de slag met vrijwilligers die de insecten en vogels willen monitoren. Heb je interesse, neem dan vooral contact met ons.

We hopen dat met de collectieven als sturende en bemiddelende organisaties het mogelijk zal zijn een vergroting van de biodiversiteit in het akkerland te realiseren door de toekomstige spelregels van het GLB uit te voeren vanuit een samenwerkingsverband van boeren.

Voor meer informatie over bloemrijke akkerranden:

Initiatiefnemer
Collectief Noord-Holland Zuid
Contactpersoon
mark kuiper
Locatie
Haarlemmermeer, zuidelijk deel.
Wat is er nodig
Publiciteit en dit voorjaar ook veel vrijwilligers om insecten en vogels te monitoren