Versterken biodiversiteit in bebouwd gebied en infranatuur

In de Omgevingsvisie is de provinciale ambitie vastgelegd om naast de versterking van de biodiversiteit ook alle ruimtelijke ontwikkelingen zo veel mogelijk natuurinclusief te maken. Hiervoor is het ook nodig om de bebouwde omgeving sterker te vergroenen. Uit het KCNL project Groene gezonde wijk blijkt dat aanleg van groen in de wijk het meest op draagvlak kan rekenen als wordt gedacht vanuit gezondheid, sociale cohesie of oplossen van wateroverlast. De impact van meer groen in de bebouwde omgeving kan een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Wel is het zo dat een stedelijke omgeving niet snel een robuust ecosysteem zal kunnen huisvesten. Dit betreft dus altijd een diversiteit aan soorten die sterk afhankelijk is van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dit beheer is voornamelijk in handen van de gemeenten. Daar waar we als provincie bebouwd gebied beheren, of de kans hebben natuurinclusief te ontwikkelen (building with nature), doen we dat. Rekening houden met gebouw-bewonende soorten hoort hier bij. Onze collega’-overheden willen we hierin steunen met kennisontwikkeling en netwerkvorming. Daarmee stimuleren ook de maatschappelijke betrokkenheid zoals is bekrachtigd in de verklaring van rijk en provincies “Nederland natuurpositief”.