Versterken van de biodiversiteit in en rond het water

Waterkwaliteit en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de grens van land en water is de potentie voor natuurontwikkeling het grootst. In onze waterrijke provincie is het watersysteem een van de meest bepalende factoren voor het type natuur wat zich kan vestigen. De hoeveelheid en kwaliteit van het water bepaald welk type natuur ontstaat. Onder invloed van klimaatverandering verandert er juist in dit watersysteem heel veel. Daar willen we op anticiperen. We monitoren de gevolgen van de klimaatverandering nauwgezet en onderzoeken waar dit gevolgen en kansen oplevert voor de natuur. In periodes van droogte, of situaties van verzilting kunnen natuurgebieden een bufferend effect geven rondom landbouwgebieden. Ook is inmiddels overduidelijk dat landbouwbodems met een hoog gehalte organische stof, met veel bodembiodiversiteit ook, water beter kunnen vasthouden. In de gebiedsgerichte uitwerkingen houden we rekening met de randvoorwaarden van het watersysteem en bekijken we consequent de kansen die er ook zijn door juist een natuurlijker watergebruik mogelijk te maken.