Toekomstversnellers, een korte uitleg

 

Het doel van Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland is om praktische en haalbare ideeën met sociaal-economische impact in het landelijke gebied van de provincie Noord-Holland te versnellen en om op deze manier bij te dragen aan één of meerdere PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie).

Dit doen aan de hand van een prijsvraag, waarvoor we om ideeën voor het landelijk gebied hebben gevraagd. De inschrijving is inmiddels gesloten en de jury heeft half februari 15 genomineerden gekozen. Op 3 april wordt er een pitchevent gehouden en kiest de jury 1 winnaar per PPLG-regio. De winnaars krijgen een financiële bijdrage, advies en coaching om hun idee een stap verder te brengen. Meer informatie over locatie en tijden volgt! De winnaars zijn inmiddels bekend en je leest er alles hier over!

Deelnamecriteria

Benieuwd wat de spelregels zijn van Toekomstversnellers? Hier moeten alle ideeën aan voldoen:

 1. Inzendingen moeten gericht zijn op een concrete plek of een concreet gebied in één van de vijf Noord-Hollandse PPLG-regio’s. Dit zijn:
 • Wadden, Kop van Noord-Holland en West-Friesland
 • Noord-Kennemerland
 • Laag Holland
 • Zuid-Kennemerland en Amstel-Meerlanden
 • Gooi en Vechtstreek

Als een idee van toepassing is voor een breder gebied, in meerdere regio’s of zelfs breder dan Noord-Holland, dan is dit toegestaan. Maar een inzending moet ook gekoppeld zijn aan een concrete locatie in Noord-Holland en niet op een idee in het algemeen.

 1. Het is toegestaan om per persoon meerdere ideeën in te dienen. Dit mag in verschillende regio’s zijn of binnen een regio.
 2. Deelnemers dienen eigenaarschap te tonen voor hun idee. Dit houdt in dat zij bereid zijn om hun idee zelf te trekken tot aan realisatie, al dan niet in samenwerking met anderen, of het idee in elk geval te verkennen op haalbaarheid. Inzendingen met ideeën die voornamelijk gestoeld zijn op wat anderen zouden kunnen doen, zijn van deelname uitgesloten.
 3. Deelnemers dienen een idee te hebben dat aansluit bij één of meerdere opgaven binnen de PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie). Innovaties die sec technisch van aard zijn, komen niet in aanmerking. Het kan wel zo zijn dat een idee impact maakt op sociaal-economisch vlak en een technische component bevat.
 4. Deelnemers kunnen hun idee aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Genomineerden Toekomstversnellers

Bekijk hier de genomineerden!

Voordat we verder gaan met Toekomstversnellers, even een korte uitleg over het PPLG

PPLG

Het landelijk gebied is nog niet in balans. Zo is de natuur-, bodem- en waterkwaliteit op veel plekken niet goed genoeg, verandert het klimaat snel, staat de waterbeschikbaarheid onder druk en zorgt bevolkingsgroei ervoor dat anders met de ruimte moet worden omgegaan. In het PPLG staan daarom klimaatbestendigheid, een sterk water- en bodemsysteem, biodiversiteit en sociaal-economische vitaliteit centraal.

Het PPLG, het provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit, stikstof, water, bodem en klimaat. Dat is met het Rijk en Europa zo afgesproken. Dit wordt het NPLG genoemd. Het PPLG is de provinciale vertaling hiervan. En gaat uit van zes thema’s.

 1. Natuur
 2. Water en Bodem
 3. Klimaat
 4. Landbouw
 5. Landschap
 6. Erfgoed, Recreatie

Het is belangrijk dat we als overheid openstaan voor de innovatieve ideeën die er al zijn, en dat we die ondersteunen. Dit willen we onder andere doen door middel van de Toekomstversnellers.

Beoordelingscriteria

De ideeën zullen worden beoordeeld op een aantal criteria:

Impact op één of meerdere PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie).

Dit is het belangrijkste criterium. Wanneer een idee impact heeft op meer dan één doel dan is dit een pre. Het is echter geen doel op zich om impact op meerdere thema’s te behalen; een idee dat op één thema veel impact kan maken is zeker relevant. De impact dient zo concreet mogelijk gemaakt te worden, waar mogelijk in kwantitatieve zin. Anders in kwalitatieve zin. Ieder PPLG-thema kent een even zware weging.

Verwachte haalbaarheid

Ideeën worden getoetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid, waarbij specifiek wordt gekeken naar wat een haalbare stap is binnen een jaar. Voor dit criterium zal met een brede, open blik worden gekeken naar de ideeën van de deelnemers.

Sociaal-economische impact

Het is van belang dat een idee iets nieuws in zich heeft voor maatschappij en bedrijfsleven. Een vernieuwend idee is hierbij goed, maar ook een bestaand idee met een vernieuwende aanpak om dit idee op grotere schaal toe te passen komt in aanmerking.

Aanstekelijkheid

Ideeën dienen inspirerend en positief te zijn, zodat ze een wezenlijke bijdrage aan de toekomst kunnen leveren.

Prijs, wat krijg je?

 1. Per PPLG-regio zal er door de jury één Topidee worden gekozen.
 2. De 5 Topideeën krijgen extra begeleiding in de vorm van advies, kennis, netwerkcontacten en coaching. Voor hen worden ondersteuningssessies georganiseerd en worden 3 coachingsgesprekken per Topidee aangeboden, verspreid over een jaar.
 3. Voor ieder van de 5 Topideeën zal een financiële bijdrage van 5.000 euro beschikbaar worden gesteld (met zo mogelijk een koppeling naar bestaande subsidieregelingen), dat naar eigen inzicht kan worden besteed aan de uitvoering van het idee.
 4. De Topideeën krijgen aandacht via de (sociale) mediakanalen van de provincie.
 5. Indieners van alle ingezonden ideeën kunnen gebruik maken van gratis adviesgesprekken om hun idee een slag verder te brengen in het proces. De provincie Noord-Holland beoordeeld per idee op welke wijze dit ingevuld kan worden.

Tijdsplanning

 1. De lancering van Toekomstversnellers vindt plaats tijdens het PPLG-congres op 21 september 2023.
 2. Het aanmelden van een inzending kan tot en met 1 december 2023. Inzendingen die na die datum binnenkomen zijn geen onderdeel van Toekomstversnellers en worden niet door de jury beoordeeld.
 3. Begin april zal de bekendmaking van de Topideeën plaatsvinden tijdens een nader te bepalen finale-evenement
 4. Na bekendmaking van de Topideeën zal het begeleidingstraject vorm krijgen in samenspraak met de winnaars.

Beoordelingsprocedure en uitslag

 1. Alle inzendingen worden bekeken door de organisatoren van Toekomstversnellers.
 2. De jury zal per regio de 3 beste inzendingen (15 nominaties) selecteren, op basis van de onder 3) vermelde beoordelingscriteria.
 3. De 15 finalisten krijgen begeleiding ter voorbereiding op hun finalepitches tijdens de Finale Toekomstversnellers. Dit vindt plaats in de vorm van een briefing en door middel van een online contactmoment per inzending.
 4. De 15 finalisten mogen hun initiatief door middel van een korte pitch presenteren tijdens het finale-evenement, waarna de jury nog de gelegenheid heeft voor het stellen van vragen aan de initiatiefnemers. Aan het eind van de finale zal de jury per regio een winnaar (Topidee) bekend maken.
 5. Indien naar oordeel van de jury binnen een regio geen van de inzendingen van voldoende kwaliteit is om in aanmerking te komen voor de prijs, behoudt de organisatie zich het recht voor geen van de projecten te nomineren en dus geen prijs uit te reiken.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Publiciteit

Deelnemers aan Toekomstversnellers geven toestemming aan de organisatie om de inzending en de naam van de deelnemer te vermelden en te gebruiken voor de communicatie. Hier ontvangt de deelnemer geen vergoeding voor.

Contact

De contactpersoon namens de organisatie is Tom Meijer (tom@natuurverdubbelaars.nl, 06-19301182)