Deze toolbox ‘biodiversiteit in de bebouwde kom’ is primair bedoeld voor gemeenten. Maar ook burgers en bedrijven kunnen inspiratie opdoen en informatie vergaren over het vergroenen van hun buurt of bedrijf.

Gemeenten zijn belangrijke partners in het Nederlandse biodiversiteitsbeleid, zeker waar het aankomt op uitvoering. Dat komt doordat gemeenten met vrijwel alle aspecten rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte wel iets van doen hebben. Soms beleidsmatig juridisch, vaak als partij bij de ontwikkeling en vaak ook in een beherende of uitvoerende rol. Ben je op zoek naar netwerk, meer kennis of bijeenkomsten, kijk dan vooral even op de pagina Netwerk Groenblauwe Gemeenten

Tenslotte hebben gemeenten ook een centrale positie doordat zij contact hebben en onderhouden met burgers, lokale organisaties, waterschap en provincie. Gemeenten kunnen daarom op ontelbare manieren – meestal samen met andere partijen – werken aan biodiversiteit. Dit kan in principe bij heel veel gemeentelijke functies en taken, maar centraal staan toch wel de gemeentelijke taken op het vlak van ruimtelijke planontwikkeling en stedelijk beheer (incl. waterbeheer). In deze toolbox leggen we dan ook het accent op het bebouwd gebied (één van de pijlers van het Masterplan biodiversiteit, samenwerking in het landelijk gebied komt al op andere manieren veel aan bod.

In het bebouwd gebied spelen natuurlijk veel andere zaken, zoals de wens tot binnenstedelijk verdichten voor woningbouw. In de toolbox kijken we vooral naar slimme combinaties om toch de biodiversiteit te versterken in een verdichtende stad. Dit is ook van belang voor een gezonde leefomgeving. Een gemeente kan dus ook koppelingen leggen met het sociaal domein of de GGD.

Hieronder staan verschillende thema’s rondom vergroening en biodiversiteit, met elk veel informatie beschikbaar en voorbeelden uit de praktijk. We zullen dit aanvullen met nieuw materiaal, dus tips daar voor welkom! De versie van mei 2022 is ook als PDF te downloaden.

Klimaat-
adaptatie

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusieve energietransitie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland moet zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.

Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen om natuur op een positieve manier te integreren in nieuwbouw of renovatie van woningen, bedrijfspanden en andere objecten.

Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes voor het opwekken van duurzame energie. Door middel van natuurinclusieve energietransitie kan het duurzaam opwekken van energie gecombineerd worden met het beschermen en behouden van de natuur.

Stadslandbouw

Netwerk gemeenten

Stadslandbouw is de productie van voedsel in en rondom de stad. Dit kan bijvoorbeeld in stadsboerderijen, volkstuinen of schooltuintjes. Deze vorm van landbouw is vaak niet alleen voor de productie van eten, maar ook voor educatie, zorg en recreatie voor jong en oud.

Op deze pagina kunnen gemeenten informatie vinden over het provinciale beleid.