Deze maand is de vierde call voor Urban Innovative Actions (Stedelijke Innovatieve Acties) opengesteld. De Europese Commissie stelt 80 tot 100 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om stedelijke uitdagingen aan te pakken.

Wat is het doel van de regeling?

De Europese Agenda Stad heeft als doel om steden te stimuleren samen te werken in partnerschappen op een specifiek thema, om gezamenlijk problemen, zoals luchtkwaliteit, klimaatverandering, huisvesting en de lokale economie die spelen in steden, aan te pakken.
De oproep tot het indienen van projecten staat open van november 2018 tot en met januari 2019.

Eerdere Projecten

In de derde call hebben drie Nederlandse steden financiële steun gekregen voor innovatieve projecten. Bijvoorbeeld Amsterdam, dat steun krijgt om slimme blauw-groene daken op corporatiewoningen aan te gaan leggen. Op deze daken kan extra water opgeslagen worden, en door een netwerk kan het waterniveau aangepast worden op de weersverwachting. Dit biedt betere bescherming tegen extreme droogte of regenval.

Welke projecten komen in aanmerking?

Voor het thema duurzaam gebruik van land en natuur dienen kunnen innovatieve projecten worden ingediend die zich richten op het verbinden van de blauwe en groene infrastructuur en promotie van natuurinclusieve oplossingen voor stedelijk herstel en duurzame stedelijke ontwikkeling o.a. gericht op:

• Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
• Terugdringen van bodemverontreiniging, verbeteren van waterinfiltratie en he tegengaan van verstening
• Natuurherstel van de stad door behoud, herstel, en regeneratie en vergroten van de biodiversiteit en ecosystemen en door het versterken van de ecologische verbindingen tussen stad en land
• Promotie van duurzame stadslandbouw
• Het creëren van banen en het versterken van de sociale cohesie en sociale innovatie, spreiding aanbrengen in de lokale en het creëren van innovatieve en duurzame business- en bestuursmodellen

Welke eisen worden gesteld?

Een project moet een innovatief/experimenteel karakter hebben. Dit wil zeggen dat het project niet door de ‘gangbare’ regiofondsen van de EU kan worden gefinancierd. Verder dient er een duidelijke structuur, management en resultaat te zijn. Het project is realistisch en is er bewijs van voorbereidende werkzaamheden die hebben plaatsgevonden.
Er moet een duidelijke beschrijving gegeven worden van wat de veranderingen zijn die de aanvrager verwacht te behalen met het project en de oplossingen moeten kunnen worden toegepast door andere organisaties in Europa.
Tot slot dient het project externe kennis te betrekken van burgers, kennisinstellingen en bedrijfsleven bij zowel het ontwerp als de implementatie van het project.

Wie is de doelgroep?

De regeling richt zich specifiek op steden en stedelijke regio’s. Aanvragers zijn gemeenten.

Informatie
Meer informatie via VNG:
Aanvraag en formulieren