In het kader van inspiratie en educatie deze keer een kort blog over een van onze partners, Water, Land en Dijken. Wie zijn ze, wat willen ze en wat doen ze? Lees er alles over.

 

Voorgeschiedenis

Even een stukje voorgeschiedenis om de zaak te verduidelijken. Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, bestaat er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
Deze subsidie ondersteunt boeren om hun grond zó te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn in stand blijven. Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. De subsidie is een vergoeding voor die inspanning. De Europese Unie is medefinancier van de subsidie.

Hoe is het collectief ontstaan?

Voorheen lag de uitvoering van het ANLb bij RVO Nederland. Om dit subsidiestelsel inzichtelijker en effectiever te maken heeft de politiek besloten dit onder te brengen bij collectieven. De provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven om Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken op te richten en de ANLb hier onder te brengen. Water, Land & Dijken is inmiddels uitgegroeid tot een collectief van ruim 500 boeren, 600 vrijwilligers en een groep betrokken burgers.

Wat doet Water, Land en Dijken?

Zij zetten zich in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Zo realiseren ze waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.
Een team van 15 professionals ondersteunt de boeren en vrijwilligers bij hun werk.
Zoals op hun website staat beschreven is dit wat ze doen:
• We voeren in opdracht van de provincie Noord-Holland het agrarisch natuurbeheer (ANLb) uit in ons werkgebied.
• We ondersteunen onze ruim 500 leden bij de uitvoering van agrarisch natuurbeheer op hun percelen/ binnen hun bedrijfsvoering.
• We zorgen ervoor dat het beleid over agrarisch natuur- en landschapsbeheer goed vertaald wordt naar de praktijk.
• We ondersteunen ook de 600 vrijwilligers die de boeren helpen bij het natuurbeheer; dit doen we samen met Landschap Noord-Holland.
• We coördineren (vaak innovatieve) projecten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, bodem en water, en boerderijeducatie. Opdrachtgevers en financiers zijn de provincie, waterschappen, gemeenten, zuivelorganisaties, recreatieschappen en de Europese Unie.

Monitoring

Water, Land en Dijken regelt niet alleen het agrarisch natuurbeheer, maar zorgt ook voor monitoring. Zo brengen zij de resultaten in beeld van het broedsucces van weidevogels. Ook inventariseren ze de vegetatie op weideranden waar agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. De score van veel weideranden kwam in 2017 uit boven de vereiste 4 plantensoorten. Het laat zien dat ze op de goede weg zijn.

Educatie

De frisse buitenlucht snuiven, koeien melken, leren over weidevogels, het boerenleven en beleven waar het eten groeit. Boerderijeducatie is een dag belevend leren op de boerderij. Water, Land & Dijken gelooft dat zo’n dag kinderen een reëel beeld kan geven van de oorsprong van voedsel, de landbouw, de natuur en hun omgeving. Zij verzorgen daarom de projectorganisatie (coördinatie, communicatie, financiële administratie en fondsenwerving) van enkele boerderijeducatie-projecten.

fotografie website Water, Land en Dijken

Basisscholen kunnen meedoen aan de volgende projecten:
• Boerderijeducatie Amsterdam voor Amsterdamse basisscholen
Boerderijeducatie Laag Holland – voor basisscholen op het platteland maar ook in de omringende steden Purmerend, Zaandam en Alkmaar.
• Natuur & milieueducatie Water/Land – een 5-delige lesserie voor basisscholen op het platteland.

Vrijwilligers

Wil je meewerken aan méér natuur en een mooier landschap in Noord-Holland? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Water, Land & Dijken. Je kunt helpen door weidevogels te observeren, hun nesten te lokaliseren en ze te beschermen. Of door plantensoorten in kaart te brengen. Misschien maak je graag foto’s en/of video’s in ‘het veld’? Je bijdrage om samen met boeren te werken aan plattelandsnatuur is welkom. Dus kom de 600 vrijwilligers versterken die in onze regio al actief zijn.

Wat bieden ze?

• We bieden je zinvol buitenwerk, dat je uitvoert samen met veel andere enthousiaste mensen.
• We zorgen dat je goed aan de slag kunt. Al onze vrijwilligers kunnen meedoen aan cursussen en boeiende (en gezellige) informatieve avonden en excursies.
• Als vrijwilliger ontvang je een speciale vrijwilligers nieuwsbrief. Zo ben je steeds goed op de hoogte van alle activiteiten van Water, Land & Dijken.

Projecten

Water, Land & Dijken werkt aan een aantrekkelijk, afwisselend en in alle opzichten gezond landelijk gebied. Dat is uitdagend werk! In het werkgebied liggen opgaven die om een innovatieve aanpak vragen: hoe zorgen we voor het verminderen van de bodemdaling, voor meer biodiversiteit en voor optimale water- en bodemkwaliteit? Hoe vinden boeren en burgers elkaar steeds beter?

Een van de projecten is de bodemcoach. Deze laat de boer zelf naar de bodem kijken. Wat er in de bodem gebeurt bepaalt voor zeker 40% wat er op die bodem gebeurt. Steeds meer boeren willen nagaan hoe gezond hun bodem is. Daarom nam Water, Land & Dijken het initiatief om bodemcoaches op te leiden. Deze coaches helpen boeren om de kwaliteit van hun bodem in beeld te brengen. We schreven al eerder een blog hierover.

Meer informatie

Bron: Website Water, land en Dijken

Te vinden op de website van Water, Land en Dijken

Tekst+fotografie Rogier Reker, community manager Groen Kapitaal